”Flat Earth”, eli Litteä Maa löytyy myös Nasan arkistosta (ilman tekijänoikeussuojaa)

Voimme nähdä litteän Maan.

Nasan arkistosta löytyy satoja tieteellisiä artikkeleita joista ilmenee että he olettavat Maan olevan litteä.  Tai sellaisen käsityksen voi ainakin saada. Tässä ei ole mitään uutta, koska tiedot ovat olleet julkisia jo vuosia.

Pallouskovaiset voisivat puolustaa omia olettamuksiaan esimerkisi sanomalla näin:

”He käyttävät litteän Maan mallia laskelmissaan ja oletuksissaan koska laskutoimitukset ovat sillä tavalla helpompia”.

Mielestäni sellainen ajattelutapa ei ole kovin järkevä. Itse ajattelen että tieteessä ei pitäisi lainkaan etsiä helpompia laskutapoja, tai helppoja oletuksia, vaan siinä pitäisi pyrkimään totuuden etsimiseen ja sen kertomiseen, vaikka se merkitsisi että laskelmat menisivätkin paljon monimutkaisemmaksi, vaikka se edellyttäisi että pitäisi mennä harmaan kiven läpi.

Onneksi nuo julkaisut ovat ”public domainissa”. Ne eivät siis ole tekijänoikeussuojattuja dokumentteja. Muuten en kait uskaltaisi tehdä niistä  niin paljon lainauksia.

Monet noista julkaisuista ovat jo useamman vuoden vanhoja ja toisinaan jopa kymmeniä vuosia vanhoja, joten tämä asia, että litteä Maa löytyy heidän arkistostaan, se ei ole mitään uutta tietoa, paitsi tietenkin sellaisille ihmisille jotka eivät olleet aikaisemmin tietoisia asiasta.

Nyt herääkin vakavamielinen kysymys: Miksi avaruusjärjestön omissa tieteellisissä tukimuksissa ja laskelmissa käytetään olettamuksena litteätä Maata, jos he kerran uskovat että elämme maapallolla? Mielestäni se on erittäin ristiriitainen asia. Puhutaan maapallosta, ja silti sovelletaan usein tieteellisiä tukimustöitä litteän Maan mallin mukaan. Mitä ihmeen pelleilyä se on oikein olevinaan? Leikkivätkö he tunteillasi? Voiko asiat mennä enää epätieteellisemmäksi, kun sekoitetaan kaksi vastakkaista mallia toisiinsa? Pitäisi jo hälytyskellot alkaa soimaan päässä, jos ne eivät ole tehneet sitä aikaisemmin.

Vielä tänään on tilanne se (enkä tulevaisuudesta tiedä), että jos menee Nasan subdomainin osoitteeseen https://ntrs.nasa.gov ja kirjoittaa sivulla olevaan hakukenttään sanat ”flat earth” lainausmerkkien sisälle, niin  löytyy peräti 517 eri dokumenttia joissa esiintyy sanat ”flat earth”. Mielestäni on tärkeämpää hakea noita sanoja  lainausmerkkien sisällä kuin ilman, sillä jos saman haun tekee ilman lainausmerkkejä on tulos 22777, eikä 517. Silloin joukossa on paljon dokumentteja joissa ei kirjoiteta litteästä Maasta lainkaan. Halutessaan voi toki kokeilla toisenlaisiakin hakuja. Mikään ei sitä estä.

On hyvä myös huomioida, että jos teet haun suoraan jossakin Nasan pdf-tiedostossa (esimerkiksi käyttämällä yhdistelmänäppäimiä CTRL + F) niin tiedä, että monissa julkaisussa ei käytetä muotoa ”flat earth”, vaan ”flat-earth”. Ero on hiuksen hieno. Vaikutti siltä, että Nasan pdf-tiedostot eivät löytäneet muotoa ”flat-earth” jos kirjoitin ”flat earth”, ja silti ne ovat usein siellä dokumenteissa. Sen sijaan jos teen haun ”flat earth” osoitteessa https://ntrs.nasa.gov, niin siellä tulee molemmat muodot mukaan listaukseen. Hyvä niin.

Namupaloja Nasan arkistosta

Koska jokaisella halukkaalla on mahdollisuus itse tutkia noita artikkeleita, niin ei tietenkään ole mitään järkeä että käyn tässä läpi joka ikisen Nasan dokumentin. Enkä edes ajan puutteen takia voi  ottaa kaikkia mukaan. Otan vain muutamia namupaloja sieltä täältä, ja käännän ne suomenkielelle, niille jotka eivät osaa juuri lainkaan englantia. Itselläni se ei ole perusenglantia kummoisempi, mutta onneksi netistä löytyy sanakirjoja. Pieniä käännösvirheitä saattaa löytyä käännöksissäni. Joten suokaa se vääryys anteeksi. Jos löydät käännösvirheitä ja osaat hyvin englantia, niin ole ystävällinen ja ehdota parempaa käännöstä alapuolisessa kommenttiosiossa. Siitä olisin erittäin kiitollinen.

 

Sanat ”flat Earth” toimii kussakin lainauksessa linkkinä kyseiselle dokumentille (tai toisinaan tiivistelmälle hakutuloksissa):

For most crustal source modeling applications at conventional satellite altitudes, flatEarth modeling can be justified and is numerically efficient.

”Useimmissa maankuoren lähdemallinnusohjelmissa tavanomaisilla satelliittikorkeuksilla, litteän maan mallinnus voi olla perusteltu ja numeerisesti tehokas.”

 

Flat-Earth modeling is a desirable alternative to the complex spherical-Earth modeling process.

Litteän Maan mallinnus on toivottava vaihtoehto monimutkaiselle pallomaisen maapallon mallinnusprosessille.”

 

As mentioned, earlier digital flight simulations of subsonic aircraft often assumed a flat Earth, where latitude and longitude were directly related to a Cartesian grid in the vicinity of a runway or airport.

”Kuten mainittu, aikaisemmat ääntä hitaammat olevat ilma-alukset digitaalisessa lentosimulaatioissa oletti usein että Maa on litteä, jossa latitudit ja longitudit olivat suoraan verrannollisia karteesiseen koordinaatistoon kiitotien tai lentokentän läheisyydessä.”

 

The equations of motion for both models are for a flat Earth, although the coordinates are express with a fixed latitude scale and with a longitudinal scale that is a fuction of latitude.

”Molempien mallien liikkeen yhtälöt ovat litteälle Maalle, vaikkakin koordinaatit ovat esitys kiinteästä leveysasteikosta ja pituusasteikosta jotka ovat leveyspiirin funktio.”

Välihuomautus: Olettamukseni oli käännöksessä että ”fuction” on kirjoitusvirhe, koska se ei oikein soveltunut tuohon tieteelliseen julkaisuun. Oletin käännöstä tehdessäni että sana pitää olla ”function”.

 

• agreement of spherical code with old flat-earth code (PLATES) when the model area spans only a few degrees;

• sopimus pallomaisesta koodista litteän maan koodilla (PLATES), kun mallialue ulottuu vain muutaman asteen;

Välihuomautus: En tiedä mihin ”plates” viittaa asiayhteydessä. Mutta ”plate” on suomeksi mm. ”lautanen”. Ne ovat aika litteitä, ja niiden ulkoreunat on taivutettu ylöspäin, jotta niihin kaadettu sisältö ei putoaisia reunan yli. Tämä ei tietenkään ole mitään ”rakettitiedettä” vaan tavallisen maalaisjärjen käyttöä. Ihmetyttää tuossa lainatussa tekstissä se asia, että ovat ottaneet litteän maan koodin ja soveltaneet pallomaiseen koodiin, silloin kun kyse on mallialueesta joka on ”vain” muutaman asteen.

 

”Although we are not very well equipped to make such separations, (we would have to use a flat-earth model), we may have to make an attempt to do so.”

”Vaikka emme ole kovin hyvin varustettuja tekemään sellaisia ​​eroja, (meidän olisi käytettävä litteän-maan mallia), meidän on ehkä pyrittävä tekemään niin.”

 

”The geometry used is shown in Figure 1 for the flat earth case. This is done for simplicity only.”

”Käytetty geometria on esitetty kuviossa 1 litteän maan tapauksessa. Tämä on tehty ainoastaan yksinkertaistaakseen asiaa.”

 

”It will not accurately determine conditions for an upper stage injection into orbit because it uses flat earth instead of round earth equations of motion and open loop instead of closed loop guidance.”

”Se ei tarkasti määrittele olosuhteita ylävaiheen kiertoradan injektioon koska se käyttää litteän maan eikä pyöreän maan liikeiden yhtälöitä, ja avointa silmukkaa sen sijaan että käyttäisi suljetun silmukan ohjausta.”

 

Engine failures stressed flat earth assumption used in PEG Linear-Tangent steering law leading to either convergence issues or seriously degraded performance.

”Moottorihäiriöt korostivat litteän maan oletusta, jota käytetään PEG-lineaarisen tangentin ohjaus lakiin, joka johtaa joko lähentymisongelmiin tai vakavasti heikentyneeseen suoritukseen.”

 

In an amusing accolade, the Flat Earth Society commented after the Apollo 11 Moon landing that NASA faked the event and that Clarke had written the script!

”Huvittavassa kunnianosoituksessa litteän Maan yhdistys kommentoi Apollo 11:n Kuuhun laskeutumisen jälkeen, että NASA feikkasi tapahtuman ja että Clarke oli kirjoittanut käsikirjoituksen.”

 

In this equation, which neglects earth curvature, λ is the carrier wavelength, and subscript FE2R denotes the flat earth 2R model.

”Tässä yhtälössä, joka laiminlyö Maan kaarevuuden, λ on kantoaallonpituus, ja alaindeksi FE2R osoittaa litteän maan 2R-mallin.”

 

Additional simplifications include a flat, nonrotating earth and short vehicle trajectories. These assumptions allow one to assume constant gravity, elevation, and magnetic field, all on a two-dimensional flat earth.

Muut pelkistykset sisältävät litteän, ei pyörivän maan ja  kulkuneuvon lyhyet lentoradat. Nämä oletukset antavat mahdollisuuden olettaa jatkuvan gravitaation, korkeuden ja magneettikentän, kaikki kaksiulotteisella litteällä maalla.

 

This tutorial describes a simple method for the integration of INS and GPS under a restrictive set of assumptions. The assumptions of a flat nonrotating earth with constant fields brought much simplification to the navigation problem.

”Tämä opas kuvailee yksinkertaista menetelmää INS:n ja GPS:n integromiseksi rajoittavien oletusten joukkoon. Oletukset litteästä ei-pyörivästä maasta jossa on jatkuvia kenttiä toi paljon helpotusta navigaatio ongelmiin.”

 

X fe Flat-Earth Coordinate along a constant latitude

Y fe Flat-Earth Coordinate along a constant longitude

”X fe Litteän Maan koordinaatit pitkin vakaata leveyspiiriä

Y fe Litteän Maan koordinaatit pitkin vakaata pituuspiiriä”

 

Assuming a Flat Earth inertial reference frame with the positive x-axis in the direction of aircraft heading and the positive z-axis pointing downward, the quantities in the equations are defined as:

”Olettaen Litteän Maan inertiaalisen vertailukehyksen, jolla on positiivinen x-akseli ilma-aluksen suunnassa ja positiivinen z-akseli osoittaa alaspäin, määrät yhtälöissä määritellään seuraavasti:”

 

Flat Earth

Litteä Maa

Välihuomautus: Sanat ”Flat Earth” esiintyy peräti 38 kertaa viimeisen linkin dokumentissa. Uskotko sinäkin NASA litteään Maahan? Jos et, miksi kirjoitat siitä niin paljon? Ja miksi lähes kaikki julkiset laskelmat ottaa huomioon litteän muodon ja vain harvoin pyöreän muodon? Litteän Maan oletus on varsin usein läsnä laskukaavoissanne, silloin kun laskette lentokoneisiin ja satelliitteihin liittyviä asioita. Miksi? Johtuuko se siitä, että ”navat ovat hiukan litistyneet”?

Nyt olen käynyt läpi vain noin 50 julkaisua niistä 517 joissa esiintyy sanat ”flat earth”. Eli vain noin kymmenesosa dokumenteista. En jaksa enää. Ehkä joku toinen kerta lisää. Sopiiko tämä teille, NASA, vai ehtiikö välissä iskeä sensuuri? Lisäksi on tietenkin erikseen sekä CIA:n ja USA:n puolustuvoimien tutkimuslaitoksen dokumentaatiot joista löytyy varsin usein LITTEÄ MAA OLETUKSENA.

Pastori Dean Odle on tehnyt paljon tutkimusta asiasta ja alapuolella on siitä  jonkinlainen lyhyt yhteenveto. Se kestää vain noin 2 tuntia:

… ja (edellisen sensuroidun youtube-videon) kommenttiosiossa eräs professori kirjoitti mielenkiintoista tekstiä:

”I am a professor of mechanical engineering with 5 degrees in total on engineering design and development. I have worked in the aviation and automotive industry for 25 years and I have tried to prove the flat earth wrong. I failed. I have proven the sphere impossible over 30 different times with 30 different examples.” 

6 Kommentit

 1. Mielenkiintoista! Usein keskusteluissa tulee vastaan sellainen väite, että laskelmat tehdään aina pallomallin mukaan. Eli sitä vain oletetaan, että ne tehtäisiin pallomallin mukaan.

  • Juu, huomattu on. Kolmannen tahon tulkkaukset ovat sitä mihin he haluavat uskoa, vaikka avaruusjärjestöt käyttävät yllättävän paljon litteätä Maata laskelmissaan. Eli, laskelmat ei suinkaan tehdä aina pallomallin mukaan.

 2. Asiayhteydet piilossa. Tarkoituksella?

  Mitään raskauttavaa ei valitettavasti ole saatu kerättyä tähän.

   

 3. Ihan mielenkiinnosta: Kun kerran olet noin paljon laittanut lainauksia dokumenteista, niin olisiko tarjota myös linkki dokumentteihin?

  Kaikki me totuuden etsijäthän haluttaisiin löytää oikea totuus, eikä pelkkiä sopivalta näyttäviä osia siitä, eiks jeh?

  • Jos luet huolella mitä olen kirjoittanut, niin selviää sinullekin että linkit ovat artikkelissa, jokaiselle käännökselle minkä olen tehnyt. Minähän kirjoitin näin:

   ”Sanat ”flat Earth” toimii kussakin lainauksessa linkkinä kyseiselle dokumentille (tai toisinaan tiivistelmälle hakutuloksissa)”

   Linkit ovat siis vihreällä värillä. Myös kommentoija Mike Mentalilla näyttää olevan ongelmia tutkia artikkelin tekstiä huolellisesti.

   Eiks jeh?

 4. Approksimaatioita käytetään, koska ne antavat tarpeeksi tarkan vastauksen, mutta helpottavat laskuja huomattavasti (joskus jopa muuten mahdottomasta yksinkertaisesti laskettavaan)Jos haluat tietää kuinka paljon maksaisi ostaa jokaiselle Suomen asukkaalle pakastepitsa, riittää laskea 5,53 milj * 3€, vaikka Suomen asukasluku ei olekaan tasan 5,53 miljoonaa, ja pakastepitsat eivät kaikki maksa tasan 3€. Tai jos haluat laskea 9cm ympyrän pinta-alan lasket varmaan (9cm)² * 3,14 ≈ 254 cm² etkä (9cm²)* π = 254,469004935…, Koska et käytännössä ikinä tarvitse noin tarkkaa suuretta. Ja vastaavasti on paljon työläämpää ja täysin turhaa käyttää kolmiulotteista mallia laskuihin, joissa kaksiulotteinen malli pärjää lähes yhtä hyvin (mikä ei ole yllättävää, koska pieniä alueita tarkastellessa maailma tosiaan näyttää lähes litteältä).

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*